Verslag jaarvergadering

3 april 2024

 

Verslag jaarvergadering 

Verslag jaarvergadering 3 april 2024


 • Aanwezig:
    45 leden

  Afgemeld:   4 leden. Overige leden afwezig zonder melding.
  Ledenaantal per april 2024: 212.

   

  1.Welkom en opening.

  Ger Koch opent de vergadering en heet allen welkom.
  Helaas loopt het ledenaantal terug en komt er bijna geen nieuwe aanwas.
  Opmerking: KBO heeft het “stempel” van “Katholieke ouderenbond”, dit spreekt de “nieuwe ouderen” niet aan.
  Verzoek aan leden, om in hun omgeving de “nieuwe ouderen” te enthousiasmeren.
  Agenda en overige punten worden via een Power Point presentatie toegelicht. 

  2.Terugblik 2023.

  Het verslag van de jaarvergadering van 5 april 23 hebben alle leden bij het magazine ontvangen.
  Er zijn geen op of aanmerkingen met dank aan secretaris.
  Vraag, of het verslag nog doorgestuurd kan worden naar de webmaster. 

  Mededelingen:

  Vraag of de website ook voldoende wordt bezocht en of er meer berichten doorgestuurd kunnen worden? Ja, de aanwezigen bezoeken regelmatig de Website, dat kan via: www.kbowell.nl
  Informatie, die relevant is voor de website, kunt u doorgeven bij ghm.martens@home.nl

  Er waren in 2023 geen jubilarissen.
  De 5 overleden leden in 2023 worden kort herdacht.
  Door de Well en Wee groep zijn er 22 bezoekjes gebracht aan kroonjaren (80,85,90 jr) en 5 bezoekjes voor huwelijksjubilea.(25,50 en 60jr).

  Als Well en Wee groep lid zijn Harry Steeghs en Huub Frenken gestopt. Met dank voor hun inzet.
  Aanvulling bij de groep zijn Karel Janssen en Riky Minten. Annie Welbers stopt met de invulling van de pakketjes maken, met dank voor haar invulling.
  Zij blijft in de groep wel vrijwilliger.
  Thea Peeters-Wijnen neemt de invulling van pakketjes maken over. 

  3.Bestuurssamenstelling:

  Er zijn 2 nieuwe leden in het bestuur: Riky Minten en Karel Janssen, zij worden welkom geheten.
  Zij zijn eind vorig jaar al toegetreden, leden zijn hierover ingelicht dmv. de nieuwsbrief.
  We zijn als bestuur erg blij met hun aanvulling, zeker in deze tijd, waar de meeste besturen problemen hebben met de invulling. We wensen hen veel plezier en succes.

  De functie van voorzitter is nog vacant.

  Vraag: Wat de maximale termijn voor bestuurs-functie is ?Zover bekend is dit 12 jr, de statuten worden hierop nagekeken. 

  4.Financieel verslag/ begroting en voorstel contributieverhoging in 2024.

  Het overzicht van 2023 wordt getoond en waar nodig toegelicht.
  Zijn er vragen/ opmerkingen? Geen opmerkingen.
  In de vergadering wordt voorgesteld de contributie met €5,- te verhogen.
  Vanwege corona kon er 2 jaar bijna niets georganiseerd worden, waardoor een eenmalige contributie van €10,- in 2023 is geweest.
  We merken hiervan nu de gevolgen en doordat alles duurder is geworden, zijn we ook genoodzaakt de verhoging van €5.- in te voeren.
  De aanwezigen wordt gevraagd of er bezwaren zijn? Niemand heeft bezwaren, de aanwezigen gaan akkoord met verhoging naar €25,- p.p.
  NB: ( We zijn van de 104 aangesloten afdelingen bij KBO Limburg degene, die de laagste contributie innen.)

  Voor degene, die een machtiging hebben, wordt de contributie van €25,-. in april/mei afgeschreven.
  De leden, die reeds betaald hebben, zullen door Wim benaderd worden voor naheffing.
  De afdracht aan KBO Limburg is nu gelukkig ook minder.
  De begroting 2024 wordt getoond, toegelicht en vastgesteld. 

  5.Verslag kascontrole-commissie.

  De kascontrole is uitgevoerd door Jan Janssen en Theo Timmermans.
  Jan meldt, dat alles werd gecontroleerd en prima bevonden, ze waren akkoord met een compliment en dankwoord voor Wim.

  Benoeming nieuwe kascontrole-commissie.

  Nieuwe leden voor de kascommissie: Theo Timmermans en aanvulling door Henk v. Loosbroek. Sjaak Janssen meldt zich als reserve. 

  6.Korte Pauze. 

  7.Vaste activiteiten en jaarprogramma 2024.

  Het jaarprogramma 2024 is bij het magazine al verspreid.
  Bezorging Ons: verloopt prima.
  Opmerking: Bij de laatste Ons zat bij enkele leden een misdruk van de nieuwsbrief. Ger deelt mee, dat hij een storing van het kopieerapparaat had.

  Kerstviering: Het was een gezellige, geslaagde middag met een mooie opkomst, 75 pers.
  De Well en Wee groep heeft weer net voor kerst boeketjes bij de zieken bezorgd. Dit werd door de betreffende leden zeer gewaardeerd.
  Dit jaar vindt de kerstmiddag al op 11 dec. plaats. Dit moest, vanwege drukte in de Buun en het vastzetten van entertainment, zo vroeg al gepland worden.

  Wandelen/ Fietsen: Verloopt prima.
  Opmerking: 9 mei is hemelvaart, is er dan ook fietsen? Henk Dolders zal een andere datum plannen.
  Vraag: Kan er meer gefietst worden? Er staan nu maar 2 data in het programma, Henk zal dit bekijken.

  Carnaval: Was een gezellige, druk bezochte avond met weer een nieuwe KBO prins en adjudant, zij hebben een erg leuke avond gehad, jammer van het abrupte einde.
  Deze avond wordt ism. de uitbaters vd. Buun georganiseerd, zij nemen de onkosten van het orkest voor hun rekening.

  Kienen: Vindt 3x per jaar plaats. Na de laatste kienmiddag, die erg goed bezocht werd, waren er veel complimenten over de prijzen.
  Opmerking: Er waren niet Wellse KBO leden aanwezig.
  Is dit de bedoeling? Zij betalen ook gewoon een kienkaart, zijn toch extra inkomsten.
  Opmerking: In financiën zie je niks van inkomsten kienen terug?
  Het is eerder een verliespost. Dan is het niet fair dat derden met de prijzen naar huis gaan.
  Er wordt meestal quiet gespeeld, het is dan weer een kleine winst, dan weer een kleine verliespost, hangt ook veel samen met het aantal aanwezigen, wat gemiddeld 32 pers. zijn.
  De laatste keer waren er 40 personen aanwezig.
  Bestuur zal nog besluiten, wat te doen met deelname van niet Wellse KBO leden.

  Well en Wee: 11 leden in de groep, contactpersoon Gerry Koenen gerrykoenen48@gmail.com. Bezoek voor kroonjaren/huwelijks jubilea en ziekte wordt erg gewaardeerd.

  Bowlen: Aanvulling zou heel mooi zijn, nu nog maar 4 pers.
  Contactpersoon: Mia Kessels 0643262805.

  Jeu de Boules: Er is nog plaats voor deelname. Zij hebben dit jaar hun 10 jarig bestaan.

  Excursies: De excursie dit jaar staat gepland op donderdag 6 juni naar het Peelmuseum in Horst-America. In sept. volgt dan nog een excursie naar Blijenbeek.
  Riky Minten is nieuw lid bij de activiteitenwerkgroep.
  Opmerking: Eventueel een keer naar het knopenmuseum in Broekhuizenvorst. Dit is zeker de moeite waard.

  Feestmiddag: Een geslaagde en gezellige middag.

  Dit jaar is de feestmiddag 20 sept. 

  Zijn er verder nog op of aanmerkingen ?

  Door opheffing van de seniorenraad zijn onderling door de gemeente-KBO’s de financiën verdeeld en is afgesproken, deze te gebruiken voor de organisatie van de Dag van ouderen.
  De jaarlijkse Dag van ouderen is internationaal 1 okt. en nationaal 6 okt. Binnen de gemeente KBO’s is afgesproken, dat deze dag voortaan gevierd wordt op de eerste vrijdag na 1 okt. Dit jaar zal Afferden organisator zijn.

  27 april Koningsdag, organiseert de gemeente en provincie een officiële opening van de rotonde. Zij hebben medewerking gevraagd van Wellse verenigingen: KVW/Buitenschoolse activiteiten, KBO en de Buun:
  KVW organiseert voor de kinderen een fietstocht, over de rotonde, daarna voortzetting van spellen en poppentheater bij de Buun.
  De groep KBO fietsen gaat ook met een fietsronde over de rotonde.
  In de Buun is, na de rotonde opening, een gezellige middag mmv. Orkest Jan Kersten.
  Aanvang feestprogramma 11.30u, einde middag 17.00u

  Vraag: Is er interesse voor gevoelsdansen? De Buurvrouw van de Buun geeft deze lessen, doelgroep is ouderen. Een keer een demonstratie les laten plaatsvinden.
  Er zijn onder de aanwezigen 10 geïnteresseerden.

  Vraag: Een soortgelijke dansinvulling, bewegen op muziek: zitdansen.
  Dit heeft laatst in Geijsteren plaatsgevonden, gegeven door een zus van de vraagstelster.

  Er was veel lof en interesse. Dit ook een keer introduceren bij KBO leden.

   

  8.Rondvraag.

  Er wordt geen gebruik van gemaakt.

   

  9.Sluiting.

  Ger bedankt allen voor de aanwezigheid en inbreng en voor iedereen een inspirerend 2024. 

  Mw. Saes wordt welkom geheten. Zij is nog maar kort consulent voor KBO Limburg maar stopt hiermee vanwege een nieuwe uitdaging.
  Zij ligt eea. toe mbt. KBO Limburg en wat zij bieden voor de bonds-contributie.
  Bij de volgende Ons zal een overzicht hiervan toegevoegd worden.
  Daarna sluit zij de middag met een ludieke, algemene quiz.

  Mw. Saes wordt hartelijk bedankt voor haar invulling en succes in haar nieuwe uitdaging.